Ondersteunende onderrig by Laerskool Fairland:

By Laerskool Fairland is dit vir ons belangrik om deurlopende ondersteuning aan leerders te bied.  Die ondersteuning(Takbokkie) vind vanaf gr. 1 tot gr. 3 plaas.

 1. Graad R: Ondersteuning vind reeds in gr. R plaas deur die volgende:

 • Januarie: Departementele siftingstoetse word deur die klasopvoeder met elke leerder gedoen om vas te stel of die leerder emosionele-, perseptuele- of akademiese uitdagings ervaar.  Minder ernstige uitdagings word daarna in die klas en/of tuis aangespreek, terwyl meer ernstige uitdagings met die Skoolondersteuningspan (SBST) bespreek word waarna aksieplanne saamgestel word om die leerder te ondersteun.
 • Gedurende Februarie en September word gehoor- en oogsiftingstoetse ondersteidelik deur audioloë en oogkundiges uitgevoer. Leerders woon met die toestemming van hulle ouers, die toetsings by.  Kostes is by die skoolgeld ingesluit.  Ouers word in kennis gestel van die uitkomstes.
 1. Graad 1 tot 3:

 • 1: Gedurende die eerste paar weke word die perseptuele program gevolg waartydens departementele siftingstoetse weer met elke gr. 1-leerder deur die klasopvoeder gedoen word en dieselfde proses as in graad R gevolg word.
 • 1 tot 3: Leerders se vordering word gedurende die jaar gemoniteer sodat uitvalle vroegtydig aangespreek kan word.  Indien dit blyk dat ‘n leerder baat kan vind by ekstra ondersteuning in Afrikaans en Wiskunde, word die leerder deur die klasopvoeder na die ondersteunende onderrigsentrum verwys.  Met toestemming van die ouer, besoek die leerder die sentrum vir twee periodes per week.
 1. Ondersteunende onderrig: Is slegs vir graad 1- tot 3-leerders

 • Die sentrum staan bekend as die Takbokkie-ondersteuningsentrum.
 • Daar is vier ondersteunende opvoeders betrokke wat leerders in spesifiek toegewysde periodes in klein groepies ondersteun.
 • Die aansoekproses: Slegs personeel kan leerders na die sentrum verwys wanneer skolastiese probleemareas of perseptuele uitvalle in die klas opgemerk word.
 • Ekstra inskerping vind slegs in Afrikaans en Wiskunde plaas. Konsepte wat in die klas behandel word, word prakties/skriftelik vasgelê en ingeskerp.
 • Vorderingsverslae word twee keer per jaar, nl. Junie en Desember aan ouers gestuur na afloop van ‘n toetsingsproses.