GEDRAGSKODE

Laerskool Fairland streef daarna om ‘n standaard wat aanvaarbaar vir leerders, kinders, ouers en personeel is, ten opsigte van dissipline te handhaaf. Erkenning word gegee aan goeie gedrag, terwyl onaanvaarbare gedrag gestraf word. Die gedragskode geld op die skoolterrein, gedurende skooluitstappies en skooltoere, tydens naskoolse bedrywighede, tydens sport- en kultuurdeelname en te alle tye wanneer ‘n leerder in skooldrag geklee is.

 • Daar word van leerders verwag om te alle tye hoflik en met die nodige respek teenoor mede-skoliere, leiers, onderwysers en besoekers by die skool op te tree.
 • ‘n Kultuur van akademiese, sport- en kultuurontwikkeling moet te alle tye nagestreef word.
 • Leerders moet ‘n voorbeeld stel ten opsigte van voorkoms en gedrag binne en buite skoolure.
 • Geen leerder het die reg om inbreuk te maak op ‘n ander leerder se onderrigtyd of om ‘n ander leerder liggaamlik skade te berokken nie.

Ouerbetrokkenheid speel ‘n kardinale rol by die opvoeding van leerders en die personeel sal nie huiwer om ouers te skakel indien ‘n leerder se gedrag kommer wek nie. Die probleem sal dan in samewerking met die ouers aangespreek word.


ALGEMENE REËLS

AANTREE

Soggens voor skool sit die leerdes hul tasse neer voor hul registerklasse en beweeg dadelik na die sportvelde.


Aan die begin van die skooldag tree leerders in klasverband voor hul betrokke klasse aan. Na pouses beweeg leerders vinnig na hul onderskeie klaskamers. Vir saalgeleenthede tree leerders aan op aantreeblokke en beweeg na binne.

AFWESIGHEDE


Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede , wat vooraf goedgekeur is, van die skool afwesig wees. Ouers moet in die studiegids aandui wat die rede vir die leerder se afwesigheid was. ‘n Leerder wat afwesig was vir ‘n formele toets, skryf die daaropvolgende Maandag die toets tydens saalperiode.

TERREIN VERLAAT TYDENS SKOOLURE


Niemand mag sonder toestemming die skoolterrein verlaat nie, pouses ingesluit. Leerders moet deur ouers in die administratiewe kantoor uitgeteken word. Geen leerder mag sy/haar ouers skakel om gehaal te word nie. Slegs die kantoor mag dit doen.

LAAT OPDAAG


Leerders moet soggens betyds by die skool wees vir opening.

SKOOLTERREIN


Geen leerders word gedurende pouses, voor skool of na skool in die klaskamers of saal toegelaat sonder toestemming nie. Elke leerder is medeverantwoordelik om die geboue, meubels, apparaat en terrein netjies en skoon te hou. Vandalisme is ‘n baie ernstige oortreding en daar sal streng opgetree word teen ‘n leerder wat hom hieraan skuldig maak. Geen leerder sal gedurende vakansies en naweke sonder toesig op die terrein toegelaat word nie. Dit is ‘n gevaarlike situasie want leerders kan beserings opdoen en daar is nie beheer indien vreemde persone op die skoolterrein is nie. Leerders wat na skoolure vir hul ouers wag, moet in die Fairlandstasie by die hoofhek wag.

GEDRAG IN KLASKAMERS

 • Geen leerder mag gedurende lesure eet of drink nie.
 • Elke leerder moet sy uiterste bes doen om orde te handhaaf en sy deel by te dra dat die werk vlot kan verloop.
 • Geen speelgoed mag skool toe gebring word nie.
 • Geen radio’s, MP3-spelers of Ipod’s mag skool toe gebring word nie.
 • Daar mag onder geen omstandighede op die meubels geskryf of gekrap word nie.
 • Tafels, banke en stoele moet in ordelike rye gelaat word en geen papiere mag rondgestrooi word nie.

KLASWISSELING


Leerders beweeg vinnnig in rye na die volgende klas. Geen hardlopery of geselsery word op die stoepe toegelaat nie. Leerders moet aan die linkerkant van die stoep hou en agtermekaar loop.

HANDBOEKE


Leerders moet alle handboeke voorsien van ‘n plastiekoortreksel. Die boeke moet opgepas word en indien ‘n boek verlore raak, moet vervangingskoste betaal word.

TUISWERK


Die leerders moet alle tuiswerk in die studiegids skryf. Tuiswerk moet daagliks neergeskryf word by die datum wanneer dit voltooi moet word en dit moet deur ouers gekontroleer word.

KLEEDKAMERS


Kleedkamers moet netjies en skoon gehou word. Daar mag onder geen omstandighede in kleedkamers gespeel word nie. Smiddae word die kleedkamers by die sportterrein gebruik sodat die ander skoongemaak kan word.

VLOEK OF VUIL TAAL


Geen vuil taal of vloekwoorde mag gebruik word nie. Let te alle tye op goeie taalgebruik.

BESITTINGS VAN ANDER


Geen leerder mag in ‘n ander leerder se tas of sportsak krap nie. Geen tasse of sportsakke van ‘n ander mag verwyder word of van een plek en na ‘n ander plek geskuif word nie. Die wegsteek van tasse en/of sportsakke word as ‘n baie ernstige oortreding beskou.

SELFONE

 • Geen “slimfone” of soortgelyke toestelle word in ‘n leerder se besit by die skool, voor, tydens en na skoolure, asook tydens amptelike skolastiese-, sport, en/of kulturele aktiwiteite op of weg van die skoolterrein toegelaat nie.
 • “Slimfone” word gedefinieer as enige toestel wat verbinding met die internet kan bewerkstellig en data aflaai.
 • “Slimfone” en leerders  se besit sal onmiddellik gekonfiskeer word vir ‘n periode van 1 week.  Dit kan daarna afgehaal word met die betaling van R100.00.
 • Wetgewing maak dit ‘n kriminele oortreding om enige persoon onder die ouderdom van 18 jaar aan pornografiese materiaal bloot te stel.  Sodanige persone sal onmiddellik geskors word totdat die ondersoek afgehandel is.
 • “Domfone” wat kan bel en boodskappe ontvang of stuur, word wel toegelaat.  Leerders mag dit slegs in hulle tasse hou.

BOELIE-BELEID

Laerskool Fairland dra by tot die vestiging van ‘n gemeenskap waarin elkeen veilig en gewaardeerd sal voel, waar individuele verskille verstaan en aanvaar word. Elke leerder het die reg om sy tyd wat by die skool gespandeer word, te geniet.

 1. Grondbeginsels van Laerskool Fairland:

Ons, die leerders, personeel en ouers van Laerskool Fairland

 • duld nie boeliery nie
  • respekteer mekaar se reg tot menswaardigheid
  • beloof om ‘n veilige skool-milieu te bevorder
  • respekteer en waardeer elke persoon se unieke persoonlikheid
 • Doelwitte:

Die doelwit van hierdie anti-boeliebeleid is om:

 • ‘n veilige, opvoedkundige omgewing te voorsien
  • kinders teen boeliery te beskerm
  • ondersteuning te verskaf aan slagoffers, boelies en ouers
  • riglyne te verskaf oor hoe om boelies te hanteer
  • elke leerder aan te moedig om ander leerders te respekteer
 • Definiëring van boeliery:

Vir die doel van hierdie beleid word boeliery gedefinieer as die volgende: Om iemand te boelie is ‘n moedswillige, bewuste begeerte om ‘n ander persoon wat in ‘n swakker posisie as jy is, deur fisiese, sielkundige of verbale mishandeling kwaad aan te doen.

Om iemand te boelie sluit die volgende in, maar is nie beperk daartoe nie:

 • skop en slaan
  • uitskel
  • terg of spot
  • naamskelding
  • die gebruik van dreigende gebare
  • die verspreiding van aaklige gerugte
  • om ‘n persoon opsetlik te isoleer van aktiwiteite
  • om familielede te beledig
  • om iemand se eiendom te beskadig
 • Regte en verantwoordelikhede:

By Laerskool Fairland, het elke leerder die


Reg

Verantwoordelikheid

Om veilig te voel

Om jouself te respekteer

Om te leer en te groei

Om ander te respekteer

Om gerespekteer te word

Om ander te ondersteun

Om gewaardeer te word

Om empatie en begrip te toon

Om verskillend te wees

Om regverdig te wees

Om nie geboelie te word nie

Om boeliery te rapporteer
 1. Voorkoming en pro-aktiewe optrede

Leerders word op gereelde basis, tydens saalopening en ook in die registerklasse, herhaaldelik van die skoolreëls en ook die gedragskode bewus gemaak.

Die proses van ontmaskering word aangemoedig:

 • Skreeu baie hard: “Piet Smit, ek hou nie daarvan as jy my slaan nie!” Dit is baie belangrik om te fokus op die naam van die boelie, hoe jy voel as jy geboelie word en wat die gedrag is waarvan jy nie hou nie.
  • Gaan onmiddellik daarna na ‘n leier of ‘n onderwyser wat aan diens is.
  • Gaan na die persoon gemoeid met dissipline, die skoolhoof en/of die “Boelie Buster”. Verkla die boelie.
  • Verdedig jouself slegs as jy voel dat jou lewe in gevaar is.
  • Die proses van ontmaskering moet dadelik begin wanneer jy die eerste keer geboelie word. Moenie wag nie!

Dit word benadruk dat elke leerder uniek is en leerders mag maar van ander verskil!

Norm 2021

Start typing and press Enter to search